Onze webshop is tijdelijk gesloten.Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: identificatie van Happy Bird

Happy Bird is de commerciële benaming van de webwinkel www.happybird.be van Elien Dewispelaere.

De maatschappelijke zetel van Happy Bird (www.happybird.be) is gevestigd te 9850 Landegem (Deinze), Dennendreef 42 en is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0638 984 431. Het BTW-nummer van Happy Bird is BE 0638 984 431.

Artikel 2: toepassing

Elke bestelling bij Happy Bird geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3: prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W. en andere taksen inbegrepen. Bijkomende leveringskosten zijn niet inbegrepen en worden apart berekend.

Alle prijzen zijn in Euro/€.

Hoewel Happy Bird er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Happy Bird zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

Artikel 4: levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 


Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij de post, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de koper zijn.


Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.


De leveringstermijnen zijn louter informatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.


Happy Bird heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 5: aanbod

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Happy Bird kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Happy Bird is niet aansprakelijk voor het verlies van accessoires, zoals zijnde strikjes, strassteentjes, pompons... die zich op de kledij, schoenen, kousen en broekkousen bevinden door het dragen of wassen van desbetreffende artikelen door de Klant.

Artikel 6: herroepingsrecht

De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Happy Bird mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Artikel 7: klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de acht (8) dagen vanaf de dag waarop de klant  het gebrek heeft vastgesteld, worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Klachten dienen ons per post toegestuurd te worden naar: Happy Bird, Dennendreef 42, 9850 Landegem (Deinze) of per e-mail: info[at]happybird.be.

Artikel 8: waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Artikel 9: overmacht

Happy Bird is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling (inclusief alle kosten door de Klant, de exclusieve eigendom van Happy Bird.  Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper

Artikel 11: bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: persoonsgegevens

Door te bestellen bij Happy Bird, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Happy Bird zal de persoonsgegevens nooit overmaken aan derden behoudens de bij wet verplichte gevallen. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 13: scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 14: toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Happy Bird worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van Happy Bird bevoegd en heeft Happy Bird het recht om voor een andere territoriaal bevoegde rechtbank een procedure op te starten.